Facebook Ad Senior

48 662 247 973

info@adsenior.pl

Lekcja 100 - Fremdsprache lernen – Nauka języka obcego

Lekcja 100 - Fremdsprache lernen – Nauka języka obcego

 

 

 

 

 

 

Lekcja 100

Fremdsprache lernen – Nauka języka obcego

 

die Sprache, -n – język

die Fremdsprache – język obcy

die Muttersprache – język ojczysty  

die Alltagsprache – język potoczny

das Deutsch – język niemiecki

das Alphabet, -e – alfabet

der Wortschatz – słownictwo

die Wortschatzauswahl – dobór słownictwa

das Wort, Wӧrter  - słowo

die Betonung/der Akzent – akcent

die Wissenschaft, -en – nauka

das Lernen – nauka

der Lehrer, - - nauczyciel

sprechen – mówić

das Sprechen/das Reden – mówienie

schreiben – pisać

das Schreiben – pisanie

verstehen – rozumieć

das Verstehen – rozumienie

lernen – uczyć się

sich verständigen – porozumiewać się

prüfen – sprawdzać

die Prüfung – sprawdzanie

die Übung, -en – ćwiczenie

üben – ćwiczyć

wiederholen – powtarzać

erinnern – zapamiętać

wissen - wiedzieć

lesen – czytać

flektieren – odmieniać

die Flexion – odmiana

korrigieren - poprawiać

der Fehler, - - błąd

der Anfänger, - - początkujący

die Methode, -n – metoda

die Notizen – notatki

der Commputer, - komputer

das Buch, bücher – książka

das Kursbuch, - bücher – podręcznik

das Wӧrterbuch, -bücher – słownik

Deutsches Wӧrterbuch – słownik języka niemieckiego

das Lexikon, -ka – leksykon

die Rechtschreibung – ortografia

die Grammatik – gramatyka

der Redeteil, -e – części mowy

das Verb, -en – czasownik

der Nomen, - - rzeczownik

das Adjektiv, - e – przymiotnik

das Adverb, ein – przysłówek

das Zahlwort, -wӧrter – liczebnik

das Präposition, -en – przyimek

das Pronomen, - - zaimek

der Plural – liczba mnoga

der Singular – liczba pojedyńcza

der Artikel, - - rodzajnik

das Maskulinum – rodzaj męski

das Femininum – rodzaj żeński

das Neutrum – rodzaj nijaki

 

wyrażenia/zwroty

Wortschatz pauken – wkuwać słownictwo

die Fremdsprache üben – ćwiczyć język obcy

die Wortschatzauswahl – dobór słownictwa

den Sprachunterricht nehmen – brać lekcje języka

die Fremdsprache selbst/alleine lernen – uczyć się samemu języka

einfache Sprache – łatwy język

schwierige Sprache – trudny język

sich schwer ausquetschen – mieć problem z wysłowieniem się

einen Fehler begehen – popełnić błąd

groβe Buchstabe – duża litera

gebrochenes Deutsch sprechen – mówić łamanym niemieckim

Angst vor Sprachfehlern haben – bać się błędów językowych

Angst vor Kritik haben – bać się krytyki

seine Deutschkenntnisse vervollkommen – udoskonalić swoją znajomość języka niemieckiego

 

Zdania:

Ich lerne Deutsch jeden Tag 30 Minuten. -  Uczę się codziennie języka niemieckiego przez 30 minut.

Ich hӧre Radio und sehe fern. Das hilft beim Deutch lernen. -  Słucham radia i oglądam telewizję. To pomaga przy uczeniu się niemieckiego.

Wortschatz muss man einfach pauken. – Słówka trzeba po prostu wkuwać.

Du musst einfach sprechen. Hab keine Angst vor Fehlern – Musisz po prostu mówić. Nie bój się błędów.

 

 

NALEŻYMY DO

SAZ

KONTAKT

Ad Senior sp. z o. o.
ul. Zamkowa 6/3
65-086 Zielona Góra

email: info@adsenior.pl

REFERENCJE

Bardzo dobra firma, uczciwa i solidna, godna polecenia. Wynagrodzenie zawsze w terminie, składki odprowadzane do ZUS-u od średniej krajowej, karta EKUZ, stały kontakt z szefem, który zawsze służy pomocą w razie problemu. Współpraca układa nam się bez zarzutu, mogę każdemu polecić tę firmę z pełną odpowiedzialnością. Pracuję już drugi rok i jestem bardzo zadowolona.

Emiliana z okolic Bydgoszczy